Chính sách của chúng tôi về thông tin cá nhân

1. Mục đích của thu thập thông tin và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích dưới đây

  • ・Khi đăng ký "Yêu cầu tài liệu", "Tham quan trường học", "Buổi hội thảo về trường", "Hỏi đáp", "Buổi tư vấn, lớp học thử", "Tham quan lớp học được khuyến khích", "Tham quan trường với tư cách cá nhân, tư vấn cá nhân", v.v…
  • ・Khi đăng ký "Đổi địa chỉ - Đổi tên - Đổi chỗ làm", "Đơn xin phát hành các loại giấy chứng minh", "Đăng ký tìm việc", "Liên lạc về tình hình của sinh viên đã tốt nghiệp", v/.v... của sinh viên đã tốt nghiệp
  • ・Đăng ký "Đăng ký tuyển người của doanh nghiệp", v.v…

Chúng tôi sẽ không sử dụng những "Thông tin cá nhân" mà các bạn đã cung cấp vào mục đích khác ngoài việc gửi thông tin của trường, tài liệu của trường hay những nội dung các bạn đã đăng ký.

2. Đồng ý cung cấp các thông tin cá nhân

Trong trường hợp bạn không thể cung cấp các thông tin cần thiết, bạn có thể không sử dụng được các dịch vụ của chúng tôi.

3. Nhắc nhở khi phát hành/sửa đổi/xóa thông tin cá nhân

Việc xóa bỏ, sửa đổi hoặc hỏi đáp về nội dung của thông tin cá nhân đã được đăng ký sẽ do Bộ phận tư vấn thông tin cá nhân dưới đây xử lý.

< Bộ phận tư vấn thông tin cá nhân >

ICS COLLEGE OF ARTS
Phòng nhân sự
Thư điện tử : info-1@ics.ac.jp
Điện thoại : +81-3-5701-2211