คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 1. ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีใบรับรองการศึกษาที่เทียบเท่า
 2. ผู้ที่ตรงตามคุณสมบัติด้านล่างประการใดประการหนึ่ง หรือมากกว่า
  1. (1) ผู้ที่เรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองโดยองค์กร Association for the Promotion of Japanese Language Education (สมาคมทั่วไป) มาแล้วมากกว่า 6 เดือน
  2. (2) ผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT) จัดโดย สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (สมาคมเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ) ในระดับ N2 ขึ้นไป หรือได้รับการรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นโดยประธานของโรงเรียนสอนภาษา หรือ ICS ว่าเทียบเท่าระดับ N2 ขึ้นไป
  3. (3) ผู้มีประสบการณ์ในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองตามมาตรา 1 ของกฎหมายการศึกษาของโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น (มัธยมศึกษาตอนปลาย/มหาวิทยาลัย)
  4. (4) ผู้ที่ทำคะแนน EJU มากกว่า 200 คะแนน
 3. ผู้ที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่างประเทศ
*การเรียนการสอนของสาขาวิชาทั้งหมด จะดำเนินการสอนโดยภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
 • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS