สาขาผู้เชียวชาญการตกแต่งภายใน (หลักสูตร 2 ปี / 5 วันต่อสัปดาห์)

สาขาผู้เชียวชาญการตกแต่งภายใน (หลักสูตร 2 ปี / 5 วันต่อสัปดาห์)

ดูผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น)  ดูรายละเอียดการเรียนการสอน (ภาษาญี่ปุ่น)

What to Study

เรามุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมนักออกแบบด้วยเทคนิค ความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งสามารถทำการออกแบบได้ด้วย

เนื่องด้วยวัสดุก่อสร้าง เทคนิคและการออกแบบมีความหลากหลายมากมายในทุกวันนี้ วงการการก่อสร้างในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องใช้ความสามารถอันหลากหลายขององค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นผู้ซึ่งสามารถสื่อสารกับสถาปนิกและนักออกแบบได้เป็นอย่างดี และยังต้องมีความสามารถในการรับฟังความต้องการของลูกค้า

ในสาขาวิชาด้านการตกแต่งภายใน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับงานตกแต่งภายใน ตั้งแต่การทำเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงวิธีการปูพรม โดยในช่วง 2 ปีนี้นักศึกษาจะไม่เพียงแต่ชำนาญในทักษะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากแต่จะสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในงานด้วย นอกจากนี้ ยังมีจุดแข็งที่นักศึกษาด้านการตกแต่งภายในควรมี คือ สามารถอ่านสิ่งที่นักออกแบบต้องการได้อย่างแม่นยำ เพราะพวกเขามีความรู้ด้านการออกแบบเป็นอย่างดี ซึ่งต่างจากผู้ก่อสร้างงานภายในทั่วไป

ทำให้มีพลังสามารถควบคุมการทำการออกแบบภายในที่หลากหลายตั้งแต่พื้นฐานจนงานเสร็จด้วยตัวคนเดียว และทำลายกรอบของช่างติดตัว และจากนั้นก็จะให้การศึกษาทางด้านความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการในฐานะของ"ช่างความอเนกประสงค์"อย่างเปลี่ยนรูปหรือปรับปรุงโดยเฉพาะให้สูงขึ้นตามความต้องการเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ

How to Learn

ทำความเข้าใจในพื้นฐาน คิดอย่างรอบคอบและกระทำตาม

หลักสูตรของเราคือเน้นการปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการทำเครื่องอำนวยความสะดวกภายในและเฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง เช่นดียวกับการศึกษาทฤษฏี การวาดภาพการตกแต่งภายใน การใช้สี และการผสมผสานการตกแต่งภายใน

หลังจากการเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบภายในแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนเทคนิคกระบวนการต่างๆผ่านการทำเฟอร์นิเจอร์ภาคปฏิบัติ ด้วยการลงมือทำจะทำให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของความแม่นยำในกระบวนการผลิตวัสดุต่างๆเพื่อที่จะทำเก้าอี้ขนาดของจริงนอกจากนั้นแล้วนักศึกษายังจะต้องสร้างห้องขึ้นมาเพื่อฝึกการทำงานภายในในขั้นตอนนี้ พวกเขาจะได้เรียนเรื่องโครงสร้างและคุณลักษณะของบ้านไม้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เยือนจุดดีไซน์ต่าง ๆ เฉกเช่นการเรียนการผสมผสานภายใน ฝึกการใช้สี CAD เรียนรู้การนำเสนอเพื่อจับประเด็นที่นักออกแบบและสถาปนิคตั้งใจได้อย่างแม่นยำ

เรายังมีโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งโอกาสในการฝึกงาน การจัดการ การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และชิ้นงานโครงการสำหรับจบการศึกษาเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาแต่ละคน

สาขาวิชาผู้เชี่ยวชาญในการตกแต่งภายใน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายใน (ผู้เชี่ยวชาญอเนกประสงค์)
เป็นผู้เชี่ยวขาญที่ขาดไม่ได้ในด้านการตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม และด้วยความสามารถอันหลากลายในด้านการตกแต่งภายในจึงได้มีส่วนร่วมไปจนถึงเป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปจนถึงการติดตั้งท่อ, การเลือกกระดาษบุเพดาน การเลือกเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน

*ผู้เชี่ยวชาญอเนกประสงค์/เช่นเดียวกับชื่อ พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ในขณะที่ทุกวันนี้วัสดุก่อสร้างและกฎหมายมีความหลากหลายมากขึ้น อาชีพนี้เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีหลักสูตรเช่นนี้ในระบบการศึกษาทั่วไป จึงคาดว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ของ ICS จะเป็นที่ต้องการของตลาดการจ้างงานอย่างมาก

เส้นทางการทำงานหลังการจบการศึกษา

หลังจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาจะสามารถทำงานได้หลากหลายสายงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายในที่มีความสามารถอย่างดี ตลอดจนมีความรู้ด้านการออกแบบและเทคนิคอย่างครบถ้วน

ตำแหน่งผู้ดูแลไซต์งาน
ผู้ดูแลไซต์งานจะดูแลและกำกับการก่อสร้างโดยตรง
ตำแหน่งผู้สร้างสรรค์งานตกแต่งภายในหรือก่อสร้างอาคารต่างๆ
ผู้สร้างสรรค์งานตกแต่งภายใน/ก่อสร้างอาคารต่างๆจะคอยจัดการงานตกแต่งภายในและการก่อสร้างโดยยึดพิมพ์เขียวเป็นหลัก
ตำแหน่งช่างก่อสร้างด้วยตนเอง
ในที่นี้ การก่อสร้างด้วยตนเองหมายถึงการสร้างสิ่งปลูกสร้างในมุมมองของผู้สร้างเท่านั้น
ตำแหน่งช่างไม้
ช่างไม้ส่วนใหญ่ทำงานด้านการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารไม้
ตำแหน่งช่างทำเบาะเฟอร์นิเจอร์
ช่างทำเบาะเฟอร์นิเจอร์ผลิตเครื่องเรื่อนโดยใช้ไม้และโลหะ
ตำแหน่งช่างผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากไม้
ช่างผลิตเครื่องใช้ที่ทำจากไม้มีหน้าที่ผลิตโชจิ หรืออุปกรณืสำหรับประตูบานเลื่อนแบบญี่ปุ่น และผลิตเฟอร์นิเจอร์
ตำแหน่งช่างติดกระดาษ
ช่างติดกระดาษมีหน้าที่ติดกระดาษในห้องต่างๆ
ตำแหน่งช่างซ่อม
ช่างซ่อมมีหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆภายในหรือเฟอร์นิเจอร์
ตำแหน่งผู้วางแผนการก่อสร้างตกแต่งภายใน
ผู้วางแผนก่อสร้าง/ตกแต่งภายในมีหน้าที่วางแผนและควบคุมการก่อสร้างตกแต่งภายในและปรับปรุงการทำงาน
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลประจำอาคาร
วิศวกรเครื่องกลประจำอาคารมีหน้าที่วางแผนและควบคุมการก่อสร้างด้วยความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งผู้สำรวจจำนวนการก่อสร้าง
ผู้สำรวจจำนวนการก่อสร้างมีหน้าที่คำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้างที่กำหนดด้วยความรู้ที่เกี่ยวข้อง ตามพิมพ์เขียวและข้อกำหนดต่างๆ

รายละเอียดของเนื้อหาวิชา

การฝึกหัดงานก่อสร้างภายใน
นักศึกษาจะต้องสร้างห้องในสตูดิโอ (บูธสำหรับฝึกซ้อมการก่อสร้างงานภายใน) และทำงานด้วยตนเองตั้งแต่การติดตั้งหน้าต่าง ประตู และจัดไฟเพื่อติดวอลล์เปเปอร์หรือทาสีห้อง จากการฝึกฝนนี้พวกเขาจะถูกคาดหวังให้เกิดความชำนาญด้านการตกแต่งภายในเช่นเดียวกับทักษะทางด้านเทคนิคต่างๆ
การฝึกหัดงานทำเฟอร์นิเจอร์
นักศึกษาจะต้องทำเฟอร์นิเจอร์หลายอย่าง ตั้งแต่โต๊ะและเก้าอี้แบบเรียบง่ายจนถึงเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งทำพิเศษ
เทคนิคการแสดงออกทางความคิดรูปแบบต่างๆ ผ่านทางการออกแบบ
นักศึกษาจะเรียนรู้การออกแบบงานปรับปรุงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และพัฒนาเทคนิคการนำเสนอผ่านการวาดภาพโดยใช้ CAD ฝึกการใช้สีและการผสมผสานภายใน
การฝึกงาน
นักศึกษาสามารถเข้าฝึกงานในบริษัทที่เลือกไว้ได้หลายครั้งตลอด 4 สัปดาห์ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิของชั้นปีที่สอง และจะได้รับโอกาสให้เข้าฝึกงานเป็นเวลา 3 สัปดาห์ในสาขาที่พวกเขาตั้งใจจะเข้าทำงานในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงของปีเดียวกัน

ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง/การบรรยายพิเศษ
ในการบรรยายพิเศษ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง อีกทั้งการบรรยายพิเศษจะจัดขึ้นประมาณ 10 ครั้งต่อสัปดาห์โดยนักออกแบบมืออาชีพและสถาปนิกที่ประสบความสำเร็จ
หลักสูตร (จันทร์ ~ ศุกร์ 09:30 ~ 17:00)

(คลิกที่รูปภาพจะเห็นเป็นภาพขยาย)

คุณสมบัติ

ประกาศนียบัตร
เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
*ICS เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับอนุญาตตามกฎข้อบังคับของกฎหมายสถาบันการศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาโดยใช้เวลาเรียน 2 ปีหรือมากกว่านั้นจะมีวุฒิเทียบเท่าผู้ที่จบจากวิทยาลัยทั่วไป ในกรณีสมัครเข้าทำงานในบริษัทเอกชนหรือเข้ารับราชการ ตามกฏข้อ 326 ของสำนักงาน ก.พ. ของญี่ปุ่น
ใบอนุญาตวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
โดยการเข้าเรียนบทเรียนของสมาคมสำหรับสถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิคและอาชีพ นักศึกษาจะได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นสถาปนิกจดทะเบียนระดับชั้นที่สอง *การคัดเลือกระดับชาติ
นักเรียนผู้ที่จะได้รับสิทธิสอบต้องมีพื้นหลังภาคปฏิบัติ 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา
สิทธิสอบเพื่อเป็นสถาปนิกบ้านไม้จดทะเบียน *การคัดเลือกระดับชาติ
นักเรียนผู้ที่จะได้รับสิทธิสอบต้องมีพื้นหลังภาคปฏิบัติ 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา
สิทธิเพื่อจะสอบเป็นวิศวกรดำเนินการสรางและจัดการ *การคัดเลือกระดับชาติ
นักเรียนผู้ที่จะได้รับสิทธิสอบต้องมีพื้นหลังภาคปฏิบัติ 5 ปี (รวม1 ปี ในตำแหน่งผู้ควบคุมงาน) หลังจากสำเร็จการศึกษา
สิทธิสอบเพื่อเป็นวิศวกรดำเนินการสร้างและจัดการระดับสอง *การคัดเลือกระดับชาติ
นักเรียนจะต้องสอบข้อเขียนพร้อมให้สมมุติฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อจะสำเร็จการศึกษา ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ พร้อมกับต้องมีพื้นหลังภาคปฏิบัติ 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา
*มีข้อสอบ 3ชุด สำหรับการคัดเลือก 3 แบบ ในเรื่องวิศวกรดำเนินการสร้างและจัดการระดับ 2: สถาปัตยกรรม, โครงสร้าง, และผลสำเร็จ
สิทธิ์ในการเข้าสอบเพื่อเป็นที่ปรึกษาการทำงานด้วยตนเอง
นักศึกษามีสิทธิ์ในการเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษา
*ผู้ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบตกแต่งภายในไม่ต้องผ่านการทดสอบความสามารถก่อน
สิทธิ์ในการเข้าสอบเป็นวิศวกรประจำหน่วยงานเชิงพาณิชย์
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 20 ปี สามารถเข้าสอบในระหว่างภาคเรียนได้ หลังจากที่สอบผ่าน ก็จะมีสิทธิที่จะเข้าสอบความสามารถหลังจากที่มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐานทักษะการจัดการ Vectorworks (CAD)
นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นนักวางแผนภายใน
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 20 ปีสามารถเข้าสอบในระหว่างภาคเรียน และถ้าสอบผ่าน พวกเขาก็สามารถเข้าทดสอบความสามารถด้วยการผ่านประสบการณ์ทำงานจริง 2 ปี
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้ผสมผสานภายใน
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
สิทธิ์ในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้ผสมผสานสิ่งแวดล้อมของอาคาร
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
สิทธิ์ในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องครัว
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างเรียนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านแสงไฟ
นักศึกษาสามารถเข้าสอบระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้ผสมผสานด้านสี
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
การได้รับสิทธ์ที่จะเข้าทดสอบเพื่อเป็นมืออาชีพพด้านการวางแผนการใช้ชีวิต
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS