สาขาการตกแต่งภายใน (หลักสูตร 2 ปี / 5 วันต่อสัปดาห์)

สาขาการตกแต่งภายใน (หลักสูตร 2 ปี / 5 วันต่อสัปดาห์)

ดูผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น)  ดูรายละเอียดการเรียนการสอน (ภาษาญี่ปุ่น)

What to Study

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนักออกแบบและตกแต่งภายในที่สามารถรับมือกับงานภายในได้หลากหลายระดับตั้งแต่ส่วนของการออกแบบจนถึงส่วนของการตกแต่ง

"การตกแต่งภายใน" มีไว้เพื่อสร้างพื้นที่พักอาศัยให้สวยงามและสะดวกสบาย
แล้วพื้นที่แบบไหนถึงเรียกว่าสวยและสะดวกสบายล่ะ?
เพราะไม่มีใครที่เหมือนคุณ ทุกคนมีความคิดส่วนตัวเกี่ยวกับสถานที่ที่ดีที่สุด ดังนั้นนักออกแบบและตกแต่งภายในจะถูกฝึกไว้เพื่อสามารถเข้าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้า จินตนาการสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาและให้คำแนะนำแก่เขาเหล่านั้น

พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น พื้น กำแพง หน้าต่าง หรือเครื่องเรือน ดังนั้นนักออกแบบตกแต่งภายในจำเป็นต้องเข้าใจในพื้นที่นั้นๆ เป็นอันดับแรกและเลือกใช้วัสดุและเครื่องเรือนตามคุณภาพ นอกจากนี้ต้องทำความเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตของลูกค้าด้วย

ในสาขาวิชาออกแบบภายในนักศึกษาจะต้องเรียนรู้การตกแต่งภายในแบบทั่วไปสำหรับพื้นที่พักอาศัยและในเชิงพาณิชย์ และสามารถสร้างสรรค์พื้นที่ที่สวยงามและสะดวกสบายได้ในอนาคต

How to Learn

เราสอนนักศึกษาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติ และการสื่อสารแบบเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเป็นจำเป็นสำหรับนักออกแบบภายในและนักตกแต่ง

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย 3 ระบบใหญ่ ได้แก่ การออกแบบ (Design Module) ภาคทฤษฎี (Critical Studies Module) และทักษะการสื่อสาร (Communication Skills Module) โดยการเรียนการสอนในส่วนของการออกแบบและภาคทฤษฎีนั้นจะดำเนินการในรูปแบบของการกวดวิชา (สอนเป็นรายบุคคล)

ในช่วง 10 อาทิตย์แรก นักศึกษาจะได้เรียนการวาดภาพ การจำลองแบบ และการแสดงพื้นผิวอย่างเข้มข้น และทำโครงการเกี่ยวกับพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ และในการทำงานเพื่อจบการศึกษาในปีที่ 2 จะมีบริษัทต่างๆมาเป็นลูกค้าจริงๆและสอนพวกเขาเกี่ยวกับความต้องการในชีวิตจริง

รวมถึงเราได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ผ่านทางโปรแกรมการออกประกาศนียบัตร (นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะเข้าสอบเพื่อเป็นสถาปนิกจดทะเบียนรับอนุญาตในชั้นที่ 2 พร้อมกับประสบการณ์การทำงานจริง 1 ปีหลังจากจบการศึกษา) และโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศ เช่นเดียวกับมีโอกาสในการฝึกงาน การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา และการทำงานโครงการเพื่อจบการศึกษา

สาขาการตกแต่งภายใน (หลักสูตร 2 ปี / 5 วันต่อสัปดาห์)

เส้นทางการทำงานหลังการจบการศึกษา

ในฐานะนักวางแผนตกแต่งภายใน
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ในฐานะนักวางแผนตกแต่งภายใน ที่จะวางแผนและออกแบบการใช้พื่นที่ภายในอาคาร และควบคุมการก่อสร้าง
ในฐานะของมัณฑนากรหรือผู้ผสมผสาน
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ในฐานะมัณฑนากรหรือผู้ผสมผสาน เป็นผู้ตกแต่งพื้นที่ภายใน เสนอแนะหรือให้คำแนะนำว่าควรจะใช้พื้นที่อย่างไรให้ได้ประโยชน์
ในฐานะของผู้ออกแบบการนำเสนอ
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ในฐานะผู้ออกแบบการนำเสนอ เป็นผู้ดูแลพื้นที่จัดแสดงในห้างร้านต่างๆ
ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือวิศวกร CAD
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือวิศวกร CAD ที่สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยการวาดหรือคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ผสมผสานการใช้สี
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ผสมผสานการใช้สี วางแผนการใช้สีในรูปแบบที่หลากหลาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านครัว
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านครัว เป็นผู้ดูแลการออกแบบครัว
ในฐานะสถาปนิก/นักออกแบบสถาปัตยกรรม/นักก่อสร้าง
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ตั้งแต่การเป็นสถาปนิก/นักออกแบบสถาปัตยกรรม/นักก่อสร้าง จนถึงเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม ผู้ให้คำแนะนำด้านการก่อสร้าง
ที่ปรึกษาด้านการจัดแสง
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาการจัดแสง ที่ออกแบบการจัดแสงหรือให้คำแนะนำเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้น
ทำงานเป็นผู้ผสมผสานด้านสภาพแวดล้อมในครัวเรือน
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ผสมผสานด้านสภาพแวดล้อมในครัวเรือนได้ โดยเป็นผู้ที่ทำให้ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยน่าอยู่มากขึ้น
ทำงานเป็นวิศวกรประจำหน่วยงานพาณิชย์
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นวิศวกรประจำหน่วยงานพาณิชย์ โดยเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างพร้อมทั้งวางแผนและการออกแบบพื้นที่เชิงพาณิชย์และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้อหาวิชา

บทเรียนวิชาการออกแบบ
จัดการสอนเป็น 2 บทเรียนต่อสัปดาห์สำหรับกลุ่มเล็ก ประมาณ 5-8 คน โดยเน้นไปที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
บทเรียนการศึกษาเชิงวิพากษ์
ในชั้นเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีขั้นพื้นฐาน ประวัติศาสตร์การออกแบบและวิธีการซึ่งจะช่วยในการทำงาน โดยจัดให้มี 1 บทเรียนต่อสัปดาห์เป็นกลุ่มเล็กประมาณ 5-8 คน ควบคู่กับบทเรียนวิชาการออกแบบ
บทเรียนทักษะการสื่อสาร
นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติการใช้ CAD การใช้สี การแสดงรูปร่าง การนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบในชั้นเรียน ขั้นตอนนี้จะขาดไม่ได้เพื่อให้ความคิดของนักศึกษาออกมาเป็นรูปร่างได้ดียิ่งขึ้น
โปรแกรมการฝึกงาน
นักศึกษาผู้มีความประสงค์ จะสามารถเข้าร่วมการฝึกงานที่บริษัทออกแบบ/สถาปัตย์หรือผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างปิดภาคฤดูร้อนในปีที่ 2
ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบัน
มีบริษัทต่างๆได้จัดโครงการ/การแข่งขันงานออกแบบต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการทำงานในภาคปฏิบัติจริง
ชั้นเรียนบริหาร
นักศึกษาจะต้องเข้าใจความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดระหว่างการออกแบบกับสังคม และวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการออกแบบกับต้นแบบทางธุรกิจผ่านชั้นเรียน
การบรรยายพิเศษ
จะมีการจัดการบรรยายพิเศษประมาณ 10 ครั้งต่อสัปดาห์โดยนักออกแบบและสถาปนิกมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง
หลักสูตร (จันทร์ ~ ศุกร์ 09:30 ~ 17:00)

(คลิกที่รูปภาพจะเห็นเป็นภาพขยาย)

คุณสมบัติ

ประกาศนียบัตร
เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
*ICS เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับอนุญาตตามกฎข้อบังคับของกฎหมายสถาบันการศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาโดยใช้เวลาเรียน 2 ปีหรือมากกว่านั้นจะมีวุฒิเทียบเท่าผู้ที่จบจากวิทยาลัยทั่วไป ในกรณีสมัครเข้าทำงานในบริษัทเอกชนหรือเข้ารับราชการ ตามกฏข้อ 326 ของสำนักงาน ก.พ. ของญี่ปุ่น
ใบอนุญาตวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
โดยการเข้าเรียนบทเรียนของสมาคมสำหรับสถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิคและอาชีพ นักศึกษาจะได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นสถาปนิกจดทะเบียนระดับชั้นที่สอง *ผ่านการรับรองระดับชาติ
นักเรียนจะได้รับสิทธิที่จะสอบด้วย 1 ปีของมือบนพื้นหลังหลังจากที่พวกเขาจบการศึกษา
คุณสมบัติที่ต้องมีในการเข้าสอบเพื่อเป็นสถาปนิกจดทะเบียนสำหรับการสร้างตึกไม้ *ผ่านการรับรองระดับชาติ
นักเรียนจะได้รับสิทธิที่จะสอบด้วย 1 ปีของมือบนพื้นหลังหลังจากที่พวกเขาจบการศึกษา
สิทธิ์ในการเข้าสอบเป็นวิศวกรประจำหน่วยงานเชิงพาณิชย์
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 20 ปี สามารถเข้าสอบในระหว่างภาคเรียนได้ หลังจากที่สอบผ่าน ก็จะมีสิทธิที่จะเข้าสอบความสามารถหลังจากที่มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
ใบรับรองเป็นผู้ช่วยวิศวกรประจำหน่วยงานเชิงพาณิชย์
นักศึกษาของ ICS ที่เรียนจบ 2 ปีหรือมากกว่านั้นสามารถรับประกาศนียบัตรนี้ได้โดยการรับฟังการบรรยายเพื่อปรับคุณวุฒิ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐานทักษะการจัดการ Vectorworks (CAD)
นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นนักวางแผนภายใน
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 20 ปีสามารถเข้าสอบในระหว่างภาคเรียน และถ้าสอบผ่าน พวกเขาก็สามารถเข้าทดสอบความสามารถด้วยการผ่านประสบการณ์ทำงานจริง 2 ปี
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้ผสมผสานภายใน
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
สิทธิ์ในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้ผสมผสานสิ่งแวดล้อมของอาคาร
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
สิทธิ์ในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องครัว
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างเรียนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านแสงไฟ
นักศึกษาสามารถเข้าสอบระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้ผสมผสานด้านสี
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
การได้รับสิทธ์ที่จะเข้าทดสอบเพื่อเป็นมืออาชีพพด้านการวางแผนการใช้ชีวิต
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS