สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน (หลักสูตร 3 ปี / 5 วันต่อสัปดาห์)

สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน (หลักสูตร 3 ปี / 5 วันต่อสัปดาห์)

ดูผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น)  ดูรายละเอียดการเรียนการสอน (ภาษาญี่ปุ่น)

What to Study

เนื่องด้วยการออกแบบตกแต่งภายเป็นเสมือนจุดศูนย์กลาง เราจึงมุ่งหวังที่จะฝึกฝนนักออกแบบให้สามารถทำงานได้ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงสิ่งปลูกสร้าง

การออกแบบพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยเป็นอย่างไร คำตอบสำหรับคำถามนี้คือ "การออกแบบ" การออกแบบเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เก้าอี้ที่เราใช้นั่งทุกวันจนถึงอาคารสาธารณะ นั่นหมายถึงไม่เพียงแต่ตัวพื้นที่เอง แต่ยังรวมไปถึงสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ก็ต้องได้รับการออกแบบด้วย

ในสาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในนี้ เป็นการออกแบบเพื่อให้ทุกพื้นที่ๆมีคนอาศัยอยู่นั้นสามารถอยู่ได้อย่างสบาย จึงเน้นในหัวข้อตั้งแต่เครื่องเรือนไปจนถึงสถาปัตยกรรม และเพื่อให้ร่างกายจดจำขั้นตอนการออกแบบเหล่านั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเพื่อดึงความสามารถในการสร้างงาน การฝึกฝนฝีมือ และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อที่จะสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนสามารถเติบโตเป็นดีไซเนอร์ที่มีพลังในการสร้างแผนงานและทำงานในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาจะต้องมีศรัทธาที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆข้างต้นเพื่อจะทำงานได้อย่างมืออาชีพในอนาคต ด้วยการสร้างการเชื่อมต่อที่มั่นคงระหว่าง "ส่วนหัว" และ "ส่วนมือ"

How to Learn

เริ่มจากการสร้างพื้นฐาน แล้วจึงปลุกแรงขับเคลื่อนและความคิดสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย 3 ระบบใหญ่ ได้แก่ การออกแบบ (Design Module) ภาคทฤษฎี (Critical Studies Module) และทักษะการสื่อสาร (Communication Skills Module) โดยการเรียนการสอนในส่วนของการออกแบบและภาคทฤษฎีนั้นจะดำเนินการในรูปแบบของการกวดวิชา (สอนเป็นรายบุคคล)

ในปีแรก นักศึกษาจะได้เรียนพื้นฐานหรือวิธีการออกแบบภายใน พวกเขาจะได้ฝึกสิ่งที่เรียนมาในปีที่สอง ส่วนปีสุดท้าย พวกเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแข่งขันกับนักออกแบบมืออาชีพในโลกแห่งความเป็นจริงได้

เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายด้านบนนี้ เราสนับสนุนนักศึกษาของเราอย่างเต็มที่ผ่านโปรแกรมการสอบใบประกาศนียบัตรต่างๆ (นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าสอบเป็นสถาปนิกที่จะขึ้นทะเบียนเป็นระดับสองเมื่อพวกเขาจบการศึกษา) และโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงมีโอกาสในการฝึกงาน ความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาคอุตสาหกรรมและโครงการสำหรับจบการศึกษา

สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน (หลักสูตร 3 ปี / 5 วันต่อสัปดาห์)

เส้นทางการทำงานหลังการจบการศึกษา

ในฐานะสถาปนิก/นักออกแบบสถาปัตยกรรม/นักก่อสร้าง
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ตั้งแต่การเป็นสถาปนิก/นักออกแบบสถาปัตยกรรม/นักก่อสร้าง จนถึงเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ในฐานะนักวางแผนตกแต่งภายใน
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ในฐานะนักวางแผนตกแต่งภายใน ที่จะวางแผนและออกแบบการใช้พื่นที่ภายในอาคาร และควบคุมการก่อสร้าง
ในฐานะมัณฑนากร
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ในฐานะมัณฑนากร ที่จะออกแบบตกแต่งพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน โรงแรม ภัตตาคาร ฯลฯ
ในฐานะของมัณฑนากรหรือผู้ผสมผสาน
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ในฐานะมัณฑนากรหรือผู้ผสมผสาน เป็นผู้ตกแต่งพื้นที่ภายใน เสนอแนะหรือให้คำแนะนำว่าควรจะใช้พื้นที่อย่างไรให้ได้ประโยชน์
ในฐานะของผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ในฐานะผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภายในบ้านและสำนักงาน
ในฐานะของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ในฐานะผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เครื่องใช้ภายในบ้านไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
ในฐานะของผู้ออกแบบการนำเสนอ
ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ในฐานะผู้ออกแบบการนำเสนอ เป็นผู้ดูแลพื้นที่จัดแสดงในห้างร้านต่างๆ
ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือวิศวกร CAD
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือวิศวกร CAD ที่สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยการวาดหรือคอมพิวเตอร์กราฟิก
ที่ปรึกษาด้านการจัดแสง
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาการจัดแสง ที่ออกแบบการจัดแสงหรือให้คำแนะนำเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้น
ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม ผู้ให้คำแนะนำด้านการก่อสร้าง
ผู้ผสมผสานการใช้สี
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ผสมผสานการใช้สี วางแผนการใช้สีในรูปแบบที่หลากหลาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านครัว
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านครัว เป็นผู้ดูแลการออกแบบครัว
ทำงานเป็นผู้ผสมผสานด้านสภาพแวดล้อมในครัวเรือน
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ผสมผสานด้านสภาพแวดล้อมในครัวเรือนได้ โดยเป็นผู้ที่ทำให้ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยน่าอยู่มากขึ้น
ทำงานเป็นวิศวกรประจำหน่วยงานพาณิชย์
ผู้จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นวิศวกรประจำหน่วยงานพาณิชย์ โดยเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างพร้อมทั้งวางแผนและการออกแบบพื้นที่เชิงพาณิชย์และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้อหาวิชา

บทเรียนการออกแบบ
จะมี 2 บทเรียนในแต่ละสัปดาห์สำหรับกลุ่มเล็กๆขนาด 5-8 คน เพื่อที่จะทำงานกับโครงการภายใน สถาปัตยกรรมและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง
บทเรียนเชิงวิพากษ์
นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐาน ประวัติศาสตร์การออกแบบ และวิธีการที่จะใข้ในการทำงานในชั้นเรียน จะมี 1 บทเรียนต่อสัปดาห์สำหรับกลุ่มเล็กๆขนาด 5-8 คน ที่จะเรียนไปพร้อมๆกับบทเรียนการออกแบบ
บทเรียนเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร
นักศึกษาจะได้ฝึกหัดการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) การใช้สี การแสดงออกด้วยรูปทรงต่างๆ การนำเสนองานตลอดชั้นเรียน โดยเชื่อมโยงกับโครงการออกแบบของนักศึกษา ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปรับเปลี่ยนไอเดียของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
โปรแกรมการฝึกงาน
ในภาคการเรียนแรกของปีที่ 3 จะมีการฝึกอบรมในบริษัทออกแบบ สำนักงานสถาปัตยกรรม และบริษัทผลิตเครื่องเรือนที่มีชื่อ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งก็เคยได้มีโอกาสไปฝึกอบรมกับบริษัทชื่อดังในต่างประเทศอีกด้วย
※สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ สามารถเข้าร่วมการฝึกงานในบริษัท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ในช่วงปิดฤดูร้อนในปีที่ 2
ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบัน
มีบริษัทต่างๆได้จัดโครงการ/การแข่งขันงานออกแบบต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการทำงานในภาคปฏิบัติจริง
ชั้นเรียนบริหาร
นักศึกษาจะต้องเข้าใจความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดระหว่างการออกแบบกับสังคม และวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการออกแบบกับต้นแบบทางธุรกิจผ่านชั้นเรียน
การบรรยายพิเศษ
จะมีการจัดการบรรยายพิเศษประมาณ 10 ครั้งต่อสัปดาห์โดยนักออกแบบและสถาปนิกมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง
หลักสูตร (จันทร์ ~ ศุกร์ 09:30 ~ 17:00)

(คลิกที่รูปภาพจะเห็นเป็นภาพขยาย)

คุณสมบัติ

ประกาศนียบัตร
เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
*ICS เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับอนุญาตตามกฎข้อบังคับของกฎหมายสถาบันการศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาโดยใช้เวลาเรียน 2 ปีหรือมากกว่านั้นจะมีวุฒิเทียบเท่าผู้ที่จบจากวิทยาลัยทั่วไป ในกรณีสมัครเข้าทำงานในบริษัทเอกชนหรือเข้ารับราชการ ตามกฏข้อ 326 ของสำนักงาน ก.พ. ของญี่ปุ่น
ใบอนุญาตวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
โดยการเข้าเรียนบทเรียนของสมาคมสำหรับสถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิคและอาชีพ นักศึกษาจะได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
คุณสมบัติในการรับสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเป็นสถาปนิกจดทะเบียนระดับชั้นที่หนึ่ง *วุฒิการศึกษาระดับชาติ
หลังสำเร็จการศึกษา ต้องมีประสบการณ์ทำงานจริง 3 ปีถึงจะสามารถเข้าสอบรับรองคุณสมบัติได้
มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นสถาปนิกจดทะเบียนระดับชั้นที่สอง *วุฒิการศึกษาระดับชาติ
นักศึกษามีสิทธิ์สอบโดยไม่ต้องมีประวัติการปฏิบัติจริงเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา
*เรามีการจัดการเรียนการสอนพิเศษสำหรับการสอบเพื่อช่วยนักศึกษาชั้นปีที่สาม (วิชาเลือก)
คุณสมบัติที่ต้องมีในการเข้าสอบเพื่อเป็นสถาปนิกจดทะเบียนสำหรับการสร้างตึกไม้ *ผ่านการรับรองระดับชาติ
นักศึกษาสามารถเข้าสอบโดยปราศจากพื้นฐานการลงมือปฏิบัติมาก่อนเมื่อจะจบการศึกษา
สิทธิ์ในการเข้าสอบเป็นวิศวกรประจำหน่วยงานเชิงพาณิชย์
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 20 ปี สามารถเข้าสอบในระหว่างภาคเรียนได้ หลังจากที่สอบผ่าน ก็จะมีสิทธิที่จะเข้าสอบความสามารถหลังจากที่มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
ใบรับรองเป็นผู้ช่วยวิศวกรประจำหน่วยงานเชิงพาณิชย์
นักศึกษาของ ICS ที่เรียนจบ 2 ปีหรือมากกว่านั้นสามารถรับประกาศนียบัตรนี้ได้โดยการรับฟังการบรรยายเพื่อปรับคุณวุฒิ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐานทักษะการจัดการ Vectorworks (CAD)
นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นนักวางแผนภายใน
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 20 ปีสามารถเข้าสอบในระหว่างภาคเรียน และถ้าสอบผ่าน พวกเขาก็สามารถเข้าทดสอบความสามารถด้วยการผ่านประสบการณ์ทำงานจริง 2 ปี
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้ผสมผสานภายใน
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
สิทธิ์ในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้ผสมผสานสิ่งแวดล้อมของอาคาร
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
สิทธิ์ในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องครัว
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างเรียนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านแสงไฟ
นักศึกษาสามารถเข้าสอบระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
คุณสมบัติในการเข้าสอบเพื่อเป็นผู้ผสมผสานด้านสี
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
การได้รับสิทธ์ที่จะเข้าทดสอบเพื่อเป็นมืออาชีพพด้านการวางแผนการใช้ชีวิต
นักศึกษาสามารถเข้าสอบในระหว่างปีการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS