[11] ICS มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่:【ICS HISTORY】

[11] ICS มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่:【ICS HISTORY】

ICS COLLEGE OF ARTS เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปี 2506 ในช่วงเวลานั้น คำว่า "การออกแบบตกแต่งภายใน (interior design" ยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก หลังจากนั้นเป็นต้นมา กล่าวได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการออกแบบตกแต่งภายในของประเทศญี่ปุ่นและมีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายในของประเทศญี่ปุ่น

ปี 2506 - 2512

 • การจัดตั้งโรงเรียนการออกแบบตกแต่งภายใน
  การจัดตั้งหลักสูตรภาคเต็มเวลา หลักสูตรสายอาชีพภาคค่ำและหลักสูตรทางด้านวัฒนธรรมสาม (3) หลักสูตร
  การจัดตั้งโรงเรียนในเมืองยอนบังโช เขตชิโยะดะ กรุงโตเกียว
 • พิธีการสอบเข้าของหลักสูตรเต็มเวลาครั้งที่
 • จัดให้มีหลักสูตรสายอาชีพภาคค่ำและหลักสูตรทางด้านวัฒนธรรม
 • พิธีรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดอบรมครั้งที่ 1
 • การขยายหลักสูตรการศึกษาและการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
 • การนำเสนอการจัดอบรมสัมนาการวาดภาพเพอร์สเพคทีปภาคค่ำ
 • การฝึกอบรมวิชาชีพภาคค่ำแบ่งออกเป็นสี่ (4) หลักสูตรที่ไม่มีวุฒิบัตร คือ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์และการวาดภาพเพอร์สเพคทีป ซึ่งรวมอยู่ในระบบของหลักสูตรแบบเต็มเวลา 2 ปี
 • อำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
 • การจัดทัวร์เพื่อไปศึกษาด้านการออกแบบในต่างประเทศครั้งที่ 1

ปี 2513 - 2522

 • เริ่มจัดให้มีการบรรยายการร่างภาพพื้นฐานภาคค่ำ
 • มีหลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน/หลักสูตรเอกเพื่อเป็นหลักสูตรสำหรับนักออกแบบตกแต่งภายใน
 • จัดให้มีแผนกการเรียนการสอนทางไปรษณีย์และส่งเสริมให้มีการบรรยายการร่างภาพพื้นฐานในหลักสูตรการร่างภาพพื้นฐาน
 • จัดให้มีหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลา
 • แผนกหลักสูตรปกติได้รับการรับรองจาก โตเกียว ในเกณฑ์การสอบในวิชาสถาปัตยกรรม
 • หลักสูตรภาคค่ำ ได้รับการพิจารณาให้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งจะมีคอร์สการฝึกสเก็ตภาพระดับพื้นฐาน การดีไซน์เบื้องต้น และเทคนิคการวาดภาพภูมิทัศน์
 • การออกแบบภายใน และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นคอร์สพิเศษ
 • ย้ายไปยังอาคารแห่งใหม่ใน Himonya, Meguro, โตเกียว ในปีครบรอบปีที่ 10 หลังจากการก่อตั้ง
 • จัดให้มีหลักสูตแบบเต็มเวลาสำหรับนักออกแบบตกแต่งภายใน
 • จัดให้มีแผนกการเรียนการสอนทางไปรษณีย์เป็นครั้งแรก
 • จัดให้มีหลักสูตรพื้นฐานภาคค่ำในภาควิชาศิลปกรรม
 • จัดให้มีหลักสูตรภาคค่ำสำหรับนักออกแบบตกแต่งภายใน
 • การได้มาซึ่งการอนุญาตเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาผ่านระบบโรงเรียนพิเศษอาชีวศึกษา
 • ด้วยการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร หลักสูตรการออกแบบตกตต่งภายใน และภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายในหลักสูตรภาคค่ำได้รับการพิจารณาให้เป็นภาควิชาการออกแบตกแต่งภายในหลักสูตร 2
 • การยกเลิกภาควิชาพื้นฐานการออกแบบหลักสูตรภาคค่ำ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
 • การบรรยายครบรอบ 15 ปีของการก่อตั้ง
 • จัดให้มีการประกาศแนวคิดทางการศึกษาของ ICS ซึ่งก็คือ "การศึกษาทางด้านวัฒนธรรมและการออกแบบ" ในช่วงระหว่างการจัดนิทรรศการครบรอบปีที่ 20 ของ JID
 • ร่วมมือกับ the Overseas Foreign Student Design Training โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

ปี 2523 - 2532

 • พัฒนาการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนออกแบบต่างประเทศ
 • นักเรียนของโรงเรียนนี้ได้รับรางวัลที่ระลึกโนะงุิชิอันดับ 1 และรางวัลจูงใจ
 • ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเต็มเวลาของภาควิชาตกแต่งภายในให้เป็นเข้าระบบ 3 ปี
 • เฉลิมฉลองการก่อตั้งครบรอบ 20 ปี
 • ในการรวบรวมประวัติความเป็นมาของ ICS ในวันครบรอบปีที่ 20, สมาคมรุ่น 1983 ได้รับรางวัลจากสมาคมผู้ออกแบบตกแต่งภายในแห่งประเทศญี่ป่น สำหรับกิจกรรมในปีที่ 20 ของการศึกษาการออกแบบตกแต่งภายใน
 • การดำเนินการด้านฝึกอบรมนอกมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 3 ปี สำหรับหลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน
 • ครบรอบ 20 ปีของการเปิดหลักสูตร Perspective Drawing และพิธีจบการศึกษาครั้งที่ 20
 • นิทรรศการจบการศึกษาครั้งที่ 19 จัดแสดงที่นอกวิทยาลัย (ที่ Asahi Life Gallery, ชินจูกุ)
 • พิธีจบการศึกษาครั้งแรกหลังจากที่หลักสูตรออกแบบภายใน (Interior Design) เปลี่ยนเป็นระบบ 3 ปีจบ
 • โรงเรียนได้รับการออกอากาศในรายการ NHK ETV8 ไปทั่วประเทศในฐานะที่เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษารูปแบบพิเศษและโรงเรียนดีเด่น
 • เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการได้รับรางวัลห้าปีติดต่อกัน ICS จึงได้จัดให้มีนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของโนกูชิ
 • อาคารเรียนที่สองที่อยู่ใกล้กับที่เมืองฮิมนยะ เขตเมงุโระ จะสร้างเสร็จในวันที่ 4-24-15
 • แผนกหลักสูตรออกแบบภายใน II (Interior Design II) เปลี่ยนเป็นระบบ 2 ปีจบ
 • คอนเสิร์ตรำลึกและเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้ง

ปี 2533 - 2542

 • จากจุดเริ่มต้นของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นมาจากกระบวนการจัดหา ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นรูปเป็นร่างของสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นจริงและเป็นโรงเรียนแม่แบบทางด้านสภาพแวดล้อม
 • วันคืนสู่เย้า ICS ครั้งที่1 (กลับไปยังโรงเรียนเก่าหลังจบการศึกษาไปแล้ว 20 ปี)
 • อนุญาตให้มีการปรับลดเกณฑ์ที่ต้องผ่านการสอบวิชาสถาปนิกในเกรด 2 จากเดิม 2 ปีให้เป็น 0 ปี สำหรับหลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน
 • ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมในโครงการ "ร่มหลายคัน" เมื่อการบรรยายพิเศษถูกจัดขึ้นจึงเริ่มมีการแลกเปลี่ยนกัน
 • จัดให้มีชั้นเรียนของปีที่ 2 ในระบบสำหรับหลักสูตรนักออกแบบตกแต่งภายใน
 • กระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมกำหนดให้โรงเรียนแห่งนี้ทำการสอนหลักสูตรชั้นสูงของบรรดาโรงเรียนอาชีวะเฉพาะทาง ด้วยเหตุผลนี้หลักสูตรการเรียน 3 ปีจึงถือกำเนิด
 • โรงเรียนนี้ได้รับเชิญให้ร่วมในงาน Tokyo International Furniture Trade Fair และหลังจากนั้นเป็นต้นมาทางโรงเรียนก็ได้รับเชิญให้ร่วมงานนี้เป็นประจำทุกปี
 • อาคารที่ 1-3 ของโรงเรียนแห่งใหม่ที่อยู่ในเมืองคาคิโนคิซาคะ เขตเมงุโระจะแล้วเสร็จในช่วงวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปีพอดี
 • มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรภาคค่ำและเปิดให้มีหลักสูตร CAD / CG
 • ในช่วงการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 30 ของโรงเรียน จะมีการประกาศให้ทราบถึงอาคารเรียนใหม่ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์รวมไปถึงวิสัยทัศน์สำหรับศตวรรษที่ 21
 • ก่อตั้งหลักสูตรการบริหารการออกแบบภาคปกติเต็มเวลา (ระบบ 1 ปี)
 • เนื่องด้วยการก่อสร้างอาคารเรียนในเมืองคาคิโนคิซาคะเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยและได้ทำการทุบอาคารเรียนที่สองทิ้ง ฝ่ายกิจการการศึกษาของโรงเรียนจึงเปิดทำการในวิทยาเขตฮิมนยะและคาคิดโนคิซาคะตั้งแต่นั้นมา
 • พูดคุยในสมัยประชุม "โรงเรียนทางด้านวัฒนธรรมชุมชนเมือง" (กันยายน พ.ศ. 2537 - เมษายน พ.ศ. 2538)
 • ภายหลังจบหลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายในภาคเต็มเวลา นักออกแบบตกแต่งภายในจะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
 • งานอีเวนท์ของ ICS เอ็ดดูเคชั่นเรอเนสซองคอมเมโมเรทีฟอันนาวซ์เมนท์ การบรรยายและงานเลี้ยง
 • เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการออกแบบตกแต่ง" เป็น "ICS COLLEGE OF ARTS "
  และการริเริ่มหลักสูตรการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (ใช้เวลาเรียน 2 ปี)
 • การทำงานของระบบแอดมิชชั่นเพื่อเข้าเรียนในแฮมป์ตันและมหาวิทยาลัยน็อตติ้งแฮมในสหราชอาณาจักร
 • เปลี่ยนชื่อจากหลักสูตรการออกแบบปฏิสัมพันธ์เป็นหลักสูตรแนวทางการปฏิสัมพันธ์และศิลปะ
 • นิทรรศการการคัดเลือกบัณฑิตศึกษา (ชินจูกุพาร์คทาวเวอร์)
 • เปลี่ยนชื่อจากหลักสูตรการร่างภาพพื้นฐานเป็นไฮบริด
  หลักสูตรการวาด
 • ฉลองครอบครอบการก่อตั้งปีที่ 35
 • "นิทรรศการผู้สำเร็จการศึกษาของ ICS รุ่นที่ 35" จะจัดขึ้นระหว่างการฉลองครบรอบปีที่ 35 ณ ศูนย์ประชุมการแสดงสินค้าโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลเฟอร์นิเจอร์เทรดแฟร์
 • ก่อตั้งหลักสูตรนักเรียนฝึกหัดปริญญาโทด้านการออกแบบตกแต่ง
 • เริ่มจัดการจัดระบบเพื่อเตรียมพร้อมสำรับการรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยน็อตติ้งแฮม เทรนต์
 • ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอังกฤษและเอเชียใต้

ปี 2543

2543
 • เริ่มโครงการความร่วมมือกับบริษัทอิตาเลียนชื่อ Alessi
ปี 2545
 • หลังจากที่ทางวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษ ทำให้ทางวืทยาลัยสามารถทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.
ปี 2546
 • ยกเลิกรายวิชาผู้กำกับศิลป์ และรายวิชาศิลปะที่อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ชม และ รายวิชาการออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ CAD/CG
 • เฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบัน
 • คอนเสิร์ตเฉลิมฉลองครอบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้ง (หอประชุม Meguro Persimmon)
พฤษภาคม 2548
 • พิธีเปิดห้องแสดงศิลปะและร้านค้าบริเวณชั้น 1 และคาเฟ่ที่ได้รับการปรับปรุงออกแบบใหม่บริเวณชั้น B1
มกราคม 2549
 • ร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับการเคหะ ย้ายไปรวมกับวิทยาลัย Himonya (จนถึงวันที่ 4 เมษายน)
มีนาคม 2549
 • เวิร์คช็อปครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยนิว แม็กซิโก สเต็จ (อเมริกา)
มีนาคม 2550
 • เวิร์คช็อปครั้งที่สองกับมหาวิทยาลัยนิว แม็กซิโก สเต็จ (อเมริกา)
เมษายน 2550
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปารีส และคอนเสิร์ตครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักออกแบบภายในแห่งประเทศญี่ปุ่น
มกราคม 2551
 • สนับสนุนโครงการรำลึก 50 ปีแห่งการก่อตั้งของสมาคมนักออกแบบภายในแห่งประเทศญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์และมีนาคม 2551
 • โตเกียวและฝรั่งเศส งานประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศของฝรั่งเศส (France International Collaboration Workshop) "École Spéciale d’Architecture"
กันยายน 2551
 • การบรรยายพิเศษเพื่อระลึกถึงการก่อตั้ง ICS ครบรอบ 45 ปี
  ผู้บรรยายพิเศษ: มิสเตอร์ ทาดาโอะ อันโด และ มิสเตอร์ ยาสุมิจิ โมริตะ
กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2552
 • การฝึกอบรมการทำงานนานาชาติฝรั่งเศส ครั้งที่ 2 ระหว่าง กรุงโตเกียว และ กรุงปารีส "โรงเรียนพิเศษแห่งสถาปัตยกรรม" (École Spéciale d’Architecture)
เมษายน 2552
 • หลักสูตรการตกแต่งภายใน (Interior Decoration) และการกำหนดระยะเวลาของประสบการณ์การทำงานสำหรับการสอบของสถาปนิกระดับชั้นปีที่ 2 ลงเหลือหนึ่งปี
กรกฏาคม2552
 • เปิดบรรยายพิเศษภาคฤดูร้อน "การค้นหาดีไซน์สำหรับบ้าน (Searching for Design of the House" ผู้บรรยายพิเศษ: Atsushi Watanabe
ตุลาคม 2552
 • เริ่มความร่วมมือกับ Domus Academy ในประเทศอิตาลี
 • เปิดการเรียนการสอนพิเศษภาคฤดูใบไม้ร่วง "ดีไซน์และไลฟ์สไตล์ (Design and Lifestyle)" ผู้บรรยายพิเศษ:Mr. Kenji Ekuan
กันยายน 2010
 • เปิดการเรียนการสอนพิเศษภาคฤดูใบไม้ร่วง "สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมและโลก (Environment, Architecture and the World) " ผู้บรรยายพิเศษ: Mr. Kengo Kuma
กันยายน 2554
 • จัดนิทรรศการโครงการภายใต้รูปแบบของ " ความฝันเพื่อญี่ปุ่น " ซึ่งเป็นรายการพิเศษเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เขตโทโฮกุที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ (นักเรียนมัธยม, ICS) และพบกับการบรรยาย (โดยแขกพิเศษ อันโด ทาดาโอะ (安藤忠雄)
ธันวาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2555
 • จัด "ความฝันเพื่อญี่ปุ่น" รายการพิเศษเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เขตโทโฮกุที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ (กับแขกพิเศษ: หัวหน้าบรรณาธิการของ Nikkei Architecture, อดีตหัวหน้าบรรณาธิการของ Nikkei Woman และ MISC)
กันยายน 2555
 • เราได้จัดการบรรยายพิเศษภาคฤดูใบไม้ร่วงสำหรับบุคคลทั่วไปในหัวข้อ"ประวัติศาสตร์การเรียนรู้" (ผู้บรรยายพิเศษ: Matsudaira Sadatomo (松平定知))
พฤศจิกายน 2555
 • ร่วมกับ 「KONDO Racing」จัดโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันและภาคอุตสาหกรรม "การประกวดการออกแบบบูธต้อนรับ" ซึ่งได้มีการมอบรางวัลที่ฟูจิสปีดเวย์
กุมภาพันธ์ 2556
 • เราได้จัดการบรรยายพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปในหัวข้อ "การออกแบบภายในจากจุดนี้" ในช่วงการครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสถาบัน (ผู้บรรยายพิเศษ: Tanijiri Makoto (谷尻誠))
เมษายน 2556
 • เปลี่ยนตราประจำโรงเรียนใหม่มาใช้ตราสัญลักษณ์ที่อาจารย์Nakamura Jyunpei (中村順平) ได้ออกแบบไว้ตอนก่อตั้ง ICS
 • เป็นเวิร์คช็อปนานาชาติที่ร่วมมือกับโรงเรียนสอนออกแบบสถาปัตยกรรมรีล ประเทศฝรั่งเศส (Ecole Nationale Superieure d’Architecture et de Paysage de Lille:ENSAPL) โดยจัดให้ชม"ภาพสวนจำลอง หรือภาพการจำลองสวน"
สิงหาคม 2556
 • ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแปดโรงเรียนอาชีวะที่ดีที่สุดที่ได้รับ "รางวัลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นปี2013" สำหรับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเอาชีวะที่อยากแนะนำให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาศึกษา
กันยายน 2556
 • ICS 50th Anniversary Week เราได้จัดการบรรยายพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปในหัวข้อ "การออกแบบภาย ณ ปัจจุบัน" (ผู้บรรยายพิเศษ: Katayama Masamichi (片山正通)、Tanijiri Makoto (谷尻誠)) และหัวข้อ "การออกแบบภายในจากอดีตสู่ปัจจุบันและต่อไปในอนาคต" และ "คืนนี้ที่ ICS" Powered by PechaKucha
มีนาคม 2557
 • ร่วมกับบริษัท「STARBUCKS」จัดโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันและภาคอุตสาหกรรมโดยเปิดร้าน Inspired by STARBUCKS ที่Store Ikejiri 2-chomeโดยมีการรีเมคเครื่องเรือนหรืออาร์ทเวิร์ค
กรกฎาคม 2557
 • สาขาวิชาผู้เชี่ยวชาญการตกแต่งภายในได้รับการยอมรับเป็นให้หนึ่งในวิชาบังคับในการเข้าสอบ"สถาปนิกผู้ควบคุมและออกแบบในการก่อสร้าง"ซึ่งเป็นใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิระดับประเทศ
สิงหาคม 2557
 • ร่วมกับ IDC OTSUKA KAGU จัดโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันและภาคอุตสาหกรรม ได้มีการจัดแสดงผลงาน "ร้านกาแฟที่บ้าน" "ห้องพักสำหรับอาศัยคนเดียว" ที่โชว์รูม IDC OTSUKA KAGU สาขาชินจูกุ
กันยายน 2557
 • งานเทศกาล ICS 2014 "นิทรรศการ การออกแบบภายในของพวกเรา" "การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ Tanijiri Makoto (谷尻誠) ในหัวข้อ การออกแบบของผมและฉัน" "คืนนี้ที่ ICS Powered by PechaKucha"
ธันวาคม 2557
 • สาขาวิชาผู้เชี่ยวชาญการตกแต่งภายในและ สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในได้รับการยอมรับเป็นวิชาบังคับสำหรับการสอบคัดเลือกระดับชาติของ"สถาปนิกจดทะเบียนระดับชั้นที่สอง" และ"สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมไม้"
เมษายน 2558
 • เปิดหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในแบบญี่ปุ่น (ระดับ ปริญญาโท)
กันยายน พ.ศ 2558
 • "มีการจัดงาน งานเทศกาล ICS 2015 บรรยายเรื่องก่อนหลังการนำเสนอโดยการแสดงสดของcopywriter (ผู้บรรยายรับเชิญHasegawa Tetsuji (長谷川哲士))", "งานเวิร์คช็อป (MIJP) ที่จะถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุ่น (ผู้บรรยายรับเชิญ Murasawa Kazuteru (村澤一晃) Matsuki Kenji (松木憲司) ) ", "จัดแสดงงานออกแบบภายในของพวกฉัน "โดยถ่ายทอดจากผลที่ได้รับในสมัยที่เป็นนักเรียนICS" "คืนนี้ที่ICS" "ที่นักเรียนICSจะถ่ายทอดเกี่ยวกับตัวเอง Powered by PechaKucha" และ,"การนำเสนอของผู้บรรยาย" "ที่เรียนรู้วิธีถ่ายทอดไอเดียจากมืออาชีพ"
 • มีการจัดงาน"การแข่งขันDaiwa House ครั้งที่ 11 เวิร์คช็อปร่วมกับ大葉大學(Da Yeh University)ของไต้หวัน"
 • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS