[8] ICS สร้างความรู้สึกร่วมสมัย:【พื้นที่ตกแต่งภายในที่แปลกไม่เหมือนใคร】

[8] ICS สร้างความรู้สึกร่วมสมัย:【พื้นที่ตกแต่งภายในที่แปลกไม่เหมือนใคร】

พื้นที่ตกแต่งภายในที่แปลกไม่เหมือนใคร

มีแกลลอรี่อยู่ที่ชั้นใต้ดินที่เปิดโล่งทะลุอาคารของ 「ICS」.
เป็นพื้นที่สำหรับการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอน การนำเสนอผลงาน และนิทรรศการของโครงการต่างๆ โดยพื้นที่แห่งนี้ ภายในได้ถูกออกแบบไว้อย่างมีเอกลักษณ์ โดยบัณฑิตและนักศึกษาเป็นผู้วางแผน ออกแบบและจัดทำ เป็นที่ๆสร้างพื้นที่ตกแต่งภายในที่แปลกไม่เหมือนใคร

  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS